Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest 2Win Sp. z o.o., ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, info@2win.pl. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody odbiorcami danych osobowych są kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych). Podanie danych jest dobrowolne.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].


REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu o nazwie SKLEP 2WIN (dalej: „Usługa”), będącego serwisem subskrypcyjnym stanowiącym świadczenie dodatkowe (do usługi telekomunikacyjnej) w ramach usługi o podwyższonej opłacie przeznaczonego na telefony komórkowe lub inne urządzenia o podobnych funkcjonalnościach. Usługa polega na stałym dostarczaniu treści cyfrowych (niezapisanych na nośniku materialnym i dotyczy m.in. gadżetów do pobrania na telefon komórkowy – animacji, tapet i/lub gier, zwane dalej łącznie „Treściami”, a pojedynczo „Treścią”) w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach Operatorów (zdefiniowanych poniżej), oraz mają możliwość odbierania wiadomości SMS. Aby usługa była w pełni funkcjonalna, telefon komórkowy lub inne urządzenie o podobnych funkcjonalnościach winno mieć funkcjonalność pozwalającą na połączenie się z siecią Internet lub WAP.  Usługa promowana jest między innymi za pośrednictwem wysyłek SMS, strony internetowej dostępnej pod adresem sklep.2win.pl oraz wysyłek email. Niniejszy Regulamin określa aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi.
 2. Usługę świadczy 2WIN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000678709, o numerze NIP: 712-334-00-85 i kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator wskazuje następujący adres do korespondencji oraz dane teleadresowe do kontaktu z Użytkownikami: 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 24/1, tel. 22 428-13-73, 
adres e-mail: info@2win.pl, strona internetowa www.2win.pl. Organizator będzie nadto dla zawarcia umowy dotyczącej Usługi oraz jej wykonania porozumiewał się z Użytkownikiem w ramach wiadomości SMS, przy czym koszty korzystania z tego środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie będą wyższe niż koszty ponoszone normalne korzystanie z tego środka komunikacji.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
  • GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
  • SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
  • SMS MT – (Short Messaging Service Mobile Terminated), tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną Treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS MT;
  • UPK – ustawa z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta;
  • UODO - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, korzystająca z Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Usługi jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego;
  • Operator – przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego abonentów dostępne są Usługi. Za Operatora uznaje się Orange Polska S.A (sieć ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (sieć T-Mobile), Polkomtel Sp. z o.o. (sieć PLUS) oraz P4 Sp. z o.o. (sieć PLAY);
  • WAP – (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
 5. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Usługi przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, w ramach czego Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na dostarczanie przez Organizatora Treści w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy z tej przyczyny, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Organizator może odmówić świadczenia Usługi, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Organizatora, a także w przypadku niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzysta z Usługi wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
§2. Korzystanie z Usługi
 1. Organizator wysyła SMS z informacją dotyczącą odpłatnego świadczenia Usługi oraz dokładną instrukcją dalszego postępowania celem nabycia Usługi. W informacji tej Organizator podaje Użytkownikowi co najmniej informacje dotyczące:
  • głównych cech Usługi i sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem;
  • oznaczenia Organizatora jako przedsiębiorcy;
  • wysokości opłat za każdy SMS MT otrzymywanych w ramach Usługi, częstotliwości otrzymywania płatnych SMS MT oraz łącznej wysokości opłat dla okresu miesięcznego;
  • czasie trwania umowy oraz możliwości rezygnacji z Usługi w każdym czasie bez dodatkowych opłat i sposobu dezaktywacji.
 2. Aktywacja Usługi następuje po zatwierdzeniu przez Użytkownika Regulaminu, przy czym zatwierdzenie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgód opisanych w ust. 7 poniżej.
 3. Użytkownik zatwierdzenia Regulamin i wyraża zgody opisane w ust. 7 poniżej poprzez:
  • wysłanie SMS o treści: KUPUJE pod numer 7247 albo SMS o treści FREE pod numer 60220, u abonentów oraz Użytkowników w systemie pre-paid u Operatorów T-Mobile, Plus, Orange i Play; wysłanie takiego SMS będzie równoznaczne z zatwierdzeniem niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgód opisanych w ust. 7 poniżej, przez Użytkownika;
  • zatwierdzenie Regulaminu i wyrażenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 7 poniżej, przy wykorzystaniu formularzy umożliwiających dokonanie aktywacji Usługi i dokonanie płatności, udostępnionych Użytkownikom na stronie internetowej dostępnej pod adresem sklep.2win.pl;
 4. Użytkownik uzyskuje stałą możliwość korzystania z Usług wysyłając SMS o treści „FREE” na bezpłatny numer 60220. Użytkownik otrzymuje darmowy dostęp do Treści, które będą udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie przez okres 6 dni, zaś po zakończeniu tego okresu koszt każdego SMS wysłanego do Użytkownika w ramach zamówionej usługi będzie wynosić 2,00 zł + VAT (2,46 zł z VAT);
 5. Użytkownik uzyskuje jednorazową możliwość skorzystania z Usługi wysyłając SMS o treści „KUPUJE” na numer 7247 (opłata 2,00 zł + VAT (2,46 zł z VAT)) albo dokonując płatności z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych lub z wykorzystaniem karty płatniczej, za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych w sklep.2win.pl).
 6. Wielkość liter w SMS-ie wysłanym przez Użytkownika nie ma znaczenia. W SMS-ie nie należy używać polskich znaków.
 7. Organizator zastrzega i prosi Użytkownika o potwierdzenie – co następuje w ramach zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, iż Użytkownik:
  • zdaje sobie sprawę, iż zamówienie Usługi pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
  • wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
  • jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełnienia świadczenia
  • potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Udostępniane Użytkownikowi w ramach Usługi Treści stanowią treści cyfrowe nie zapisane na materialnym nośniku. Jeżeli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Usługi (otrzyma pierwszy SMS), Użytkownik nie będzie miał prawa do odstąpienia od Umowy o udostępnienie Usługi, pod warunkiem, iż Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdził, że zdaje sobie sprawę z utraty prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2 i 7 powyżej, to znaczy poprzez zatwierdzenie Regulaminu. Wobec istoty i charakterystyki Usługi oraz sposobu jej świadczenia oraz zaistnienia ustawowych przesłanek, w których nie przysługuje prawo odstąpienia nie wskazuje się postanowień co do sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorca formularza odstąpienia od umowy, co nie pozbawia użytkownika prawa do dezaktywowania Usługi stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszego Regulaminu, w tym także wyrażeniu zgód wskazanych w ust. 7 powyżej, w sposób określony poprzednimi postanowieniami, lecz przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Użytkownik otrzyma nieodpłatny SMS, zawierający potwierdzenie zatwierdzenia Regulaminu oraz stanowiący potwierdzenie wyraźnego wyrażenia zgód, o których mowa w ust. 7 powyżej, a także informację o koszcie danej subskrypcji Usługi i częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS.
 10. Łączna cena za świadczenie w okresie 1 (jednego) miesiąca wraz z podatkami wynosi maksymalnie 76,26 zł, przy czym w ramach tej kwoty opłata za korzystanie z Usługi wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł VAT), za każdy SMS MT doręczony do Użytkownika w ramach zamówionej Usługi. Użytkownik obciążany będzie opłatą za otrzymanie każdego SMS MT wysłanego do niego w ramach Usługi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej.
 11. SMSy w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika raz dziennie około godziny 12:00, od poniedziałku do soboty aż do czasu dezaktywacji Usługi.
 12. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, jest jej użytkownikiem do momentu dezaktywowania (rezygnacji), która może nastąpić w każdym czasie bez dodatkowych opłat. Rezygnacja oznacza zaprzestanie przesyłania kolejnych odpłatnych SMS MT w ramach Usługi.
 13. W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać SMS o treści STOP FREE pod bezpłatny numer 60220.
 14. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz, w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie. Telefon komórkowy lub inne urządzenie o podobnych funkcjonalnościach, powinno mieć funkcjonalność odbioru SMS oraz dostęp do sieci Internet lub WAP.
 15. Opłaty za korzystanie z Usługi (w tym opłaty za połączenia WAP, połączenie z Internetem) pobierane są przez Operatorów. Sposoby i terminy zapłaty uzależnione są od treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i są regulowane tą umową.
 16. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika. Wiadomość dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika, z którego Usługa została zamówiona.
 17. Treści przesyłane w ramach Usługi stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownikom przysługuje prawo do korzystania z otrzymanych Treści tylko w zakresie użytku osobistego.
 18. Kopiowanie, publiczne wyświetlanie lub przekazywanie otrzymanych Treści jest zabronione.
 19. Organizator świadczący Usługę zastrzega, że Użytkownicy mogą otrzymać drogą SMS lub za pomocą połączenia głosowego, propozycję skorzystania z innych serwisów Organizatora o podobnym charakterze.
 20. Organizator oświadcza, że przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść dostępna jest na stronie http://www.piit.org.pl/.
 21. Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z zamówieniem i korzystaniem z Usługi.
 22. Przedmiotem Usługi nie są rzeczy, a dostawa treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku, stąd nie ponosi się kosztów zwrotu rzeczy i innych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy, które to prawo podlega ustawowemu wyłączeniu.
§3. Odpowiedzialność
 1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za należyte świadczenie Usługi na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. W związku ze świadczeniem Usługi Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń.
 3. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
§4. Ochrona danych osobowych
 1. W związku ze świadczeniem Usługi Organizator utrzymuje w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS w celu aktywacji Usługi, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Usługi. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych Użytkowników, innych niż numery telefonów. W przypadku, jeśli Użytkownik poda Organizatorowi w związku ze skorzystaniem z Usługi inne dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami UODO.
 2. Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest w takim przypadku 2WIN Sp. z o.o., ul. Robotnicza 70J, 53 – 608 Wrocław.
 3. Dane osobowe Użytkowników, którzy złożyli reklamacje są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ich obsługi i prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem zgłaszającym reklamację. Korespondencja jest przechowywana przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i po jego upływie niszczona.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z przepisami UODO.
§5. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Regulamin Usługi dostępny jest na stronach internetowych sklep.2win.pl, wap.serwis-gadzety.pl i m.serwis-gadzety.pl
 3. Reklamacje dotyczące Usług należy przesyłać na adres: 2WIN Sp. z o.o., ul. Wróbla 24/1, 02 – 736 Warszawa z dopiskiem „SKLEP 2WIN”.
 4. Reklamacje dotyczące Usługi można składać telefonicznie na numer 22 428 13 73, w dni robocze, w godz. 10:00-16:00 lub przesyłać na adres e-mail: info@2win.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronach sklep.2win.pl, wap.serwis-gadzety.pl i m.serwis-gadzety.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia Usług złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.